Bývate bezpečne? U vás horieť nemusí!

Dátum: 14.10.2009 | Kategória: Bezpečnosť | Komentáre: 0 | Zobrazení: 4397

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši

Vážení spoluobčania!

V štatistikách požiarovosti každoročne dominujú požiare v bytových a rodinných domoch nielen z hľadiska ich počtu, ale aj z hľadiska škôd spôsobených požiarmi. V minulom roku bolo v stavbách bytových domov na území Slovenskej republiky evidovaných 770 požiarov s priamou škodou 964 800 €. Nežiadúce prvenstvo zaznamenávajú požiare bytových a rodinných domov aj v počte usmrtených a zranených osôb. Väčšina usmrtených – 34, čo je 50 % z celkového počtu úmrtí, sa vyskytovala pri požiaroch v bytových a rodinných domoch. Zranených bolo 128 ľudí. V 1.polroku 2009 vzniklo vrámci Slovenskej republiky v stavbách bytových domov 354 požiarov s celkovou škodou 479 275€, pričom bolo 43 osôb zranených a 3 osoby boli usmrtené.

V okrese Liptovský Mikuláš bolo za ostatných desať rokov evidovaných spolu 79 požiarov v bytových domoch, pri ktorých 7 osôb zahynulo, 7 sa zranilo a 48 osôb bolo zachránených.. V 1.polroku 2009 bolo evidovaných už 5 požiarov bytových domov, pričom 1 osoba bola usmrtená a zachránených bolo 24 osôb.

K požiarom dochádza často aj preto, že občania nedodržiavajú predpisy o ochrane pred požiarmi, či už nesprávnym používaním otvoreného ohňa na miestach v bytovom dome, preťažovaním elektrických obvodov pripájaním veľkého množstva spotrebičov alebo zriaďovaním provizórnych elektrických vedení, neodbornými opravami, zatarasovaním únikových ciest prebytočnými vecami, nefunkčnosťou hydrantov v chodbách bytových domov, rôznymi stavebnými úpravami. Problémom je, z hľadiska rýchleho zásahu v prípade vzniku požiaru, aj nevhodné parkovanie áut pred bytovými domami, čo sťažuje prejazd a prístup hasičskej techniky.

V najbližšom období môžu obyvatelia bytových domov v okrese Liptovský Mikuláš očakávať informácie o bezpečnom bývaní z hľadiska protipožiarnej ochrany, a to formou preventívneho informačného letáku, ktorým Ministerstvo vnútra SR začalo s realizáciou projektu „ Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí!“. Zároveň bude Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši organizovať rôzne besedy a prednášky, zabezpečí informovanosť občanov aj za pomoci iných médií, v prípade záujmu jednotlivcov o problematiku predchádzania vzniku požiarov v bytových domoch poskytne informácie telefonicky alebo osobne v kancelárii okresného riaditeľstva zboru na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.

Preventívny informačný leták obsahuje informácie o tom, ako predchádzať vzniku požiaru v bytoch a bytových domoch a ako sa správať v prípade vzniku požiaru. Mnohokrát väčšie škody a straty na zdraví a živote vznikajú zbytočne práve z toho dôvodu, že ľudia nevedia správne reagovať, neovládajú dobre telefónne čísla linky tiesňového volania, nevedia urobiť prvé kroky pre uhasenie požiaru, alebo nevedia ako sa správať pri evakuácii. Niekedy stačí málo a domácnosť sa môže v okamihu zmeniť na zadymenú a rozpálenú smrtiacu pascu. Preto ak chceme zvýšiť bezpečnosť nášho bývania v bytových domoch a minimalizovať v nich riziká vzniku požiarov je potrebné dodržiavať tieto zásady:
· nenechávať bez dozoru plameň plynového sporáka a dbať na zvýšenú opatrnosť pri varení,
· pri fajčení a odhadzovaní ohorkov cigariet do odpadkových košov dbať na dokonalé uhasenie ohorkov cigariet,
· zamedziť deťom prístup k možným zdrojom otvoreného ohňa (zápalky, zapaľovač) a nenechávať ich bez dozoru,
· udržiavať v dobrom technickom stave elektroinštalácie, elektrické spotrebiče a pohyblivé elektrické vedenia,
· pri odchode z bytu nezabúdať zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické spotrebiče, elektrické a plynové sporáky, apod.
· v spoločných priestoroch bytového domu pred rozvodnými zariadeniami elektrickej energie, plynu a vody, na schodiskách a chodbách neskladovať rôzne staré nábytky, bicykle a pod., pretože v prípade požiaru môžu znemožniť únik osôb z ohrozeného priestoru, sťažiť vypnutie rozvodných zariadení alebo spomaliť zásah hasičskej jednotky,
· dozerať na vybavenosť nástenných hydrantov, pretože je to jediná možnosť ako začínajúci požiar uhasiť (po vypnutí elektrickej energie).

V súvislosti s ochranou pred požiarmi, by si mali vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov bytových domov, správcovia bytových domov v prvom rade osvojiť pravidlá súvisiace s opatrnosťou a prevenciou, ako aj povinnosti, ktoré v § 6a stanovuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 199/2009 Z.z.

Veríme, že spoločným úsilím v preventívno-výchovnej a informačnej akcii sa nám podarí znížiť škody na majetku v bytových domoch vzniknuté požiarmi a čo je najdôležitejšie, dúfame, že dôjde k minimalizácii strát na zdraví a živote občanov.


kpt. PhDr. Eva Krajčiová
riaditeľka Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši

Komentáre k článku

Momentálne nebol pridaný žiadny komentár k tomuto príspevku. Buďte prvý!

Meno:
Text:
Predvádzajúci mesiac apríl 2024 Nasledujúci mesiac  
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Novinky

25.05.2018: Ochrana osobných údajov
Mesto Liptovský Hrádok, v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov pre mesto Liptovský Hrádok, v roku 2008 vytvorilo podmienky pre fungovanie internetovej Televízie Liptovský Hrádok, ktorá je súčasťou mestskej informačnej siete pre občanov a návštevníkov mesta. TV Liptovský Hrádok je vytvorená za účelom publikovania videoreportáží, oznamov a informácií: - zo života samosprávy, - z oblasti kultúry, osvety a športu, - z oblasti ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov. Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov občanov v TV Liptovský Hrádok sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti: - keď spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. - keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku občanov, - keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Mesto Liptovský Hrádok má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov viď https://www.liptovskyhradok.sk/ochrana-osobnych-udajov.html


Partneri

mesto Liptovský Hrádok

creativesolution.eu © 2009